NihilNovi Studio
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Karta stałego klienta - regulamin i warunki przystąpienia

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I WYDAWANIA KART STAŁEGO KLIENTA W SKLEPIE NIHILNOVI STUDIO

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu lojalnościowego i wydawania kart stałego klienta w sklepie NihilNovi Studio.

2.      Organizatorem Programu jest Właścicielka sklepu „NihilNovi Studio” mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 39.

3.      Karty Stałego Klienta będą̨ wydawane i akceptowane przez sklep stacjonarny NihilNovi Studio.

4.      Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nihilnovistudio.com

 

II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLEINTA „NIHILNOVI STUDIO”

1.      Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a)         Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,

b)        Klient dokonał zakupu na kwotę co najmniej 150zł w sklepie stacjonarnym NihilNovi Studio oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie.

2.      Aby otrzymać pieczątkę na Karcie Stałego Klienta należy dokonać zakupu towaru lub usługi /usług w sklepie stacjonarmy „NihilNovi Studio” za minimalną kwotę 150,00 złotych brutto (z Vat) i okazać Kartę Stałego Klienta pracownikowi sklepu stacjonarnego „NihilNovi Studio” przed dokonaniem płatności za towar lub usługę.

 

III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.       Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów towarów lub usług w sklepie stacjonarnym „NihilNovi Studio” po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.

2.      Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają̨ osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do otrzymania 10% rabatu na pierwsze zakupy odnotowane na karcie stałego klienta, 50% rabatu na 5-te zakupy odnotowane na karcie stałego klienta oraz do otrzymania dowolnej świecy rzepakowej marki NihilNovi Studio GRATIS na 9-te zakupy odnotowane na karcie stałego klienta.

3.      Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.

4.      Rabatu nie można wymienić na gotówkę.

5.      Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów lub usług. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

6.      W celu naliczenia Rabatu należy okazać pracownikowi sklepu „NihilNovi Studio” Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.

 

IV CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU

1.      Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej  www.nihilnovistudio.com. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.nihilnovistudio.com

2.      Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w sklepie „NihilNovi Studio”.

3.      Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

 

V REKLAMACJE

1.      W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.      W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: sklep@nihilnovistudio.com lub w formie pisemnej na adres: „NihilNovi Studio” ul.Piłsudskiego 39, 50-032 Wrocław.

3.      Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.

4.      Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

5.      Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną̨ usunięte.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno na stronie internetowej: www.nihilnovistudio.com

Zmiany będą̨ obowiązywać́ od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.nihilnovistudio.com

2.      Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2023r.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl